ICJ telegram to President Moise Tshombe

On February 15, 1961, the ICJ sent the following telegram to President Moise Tshombe concerning the death of Messrs. Lumumba, M’polo and Okito. (more…)